Tietosuojaseloste

REKISTERIN TIETOSUOJASELOSTE
1. Rekisterinpitäjä: Osuuskunta Paattisten Kotikulmilla
2. Rekisteriasioiden yhteyshenkilö: Tanja Kuoppala tanja.kuoppala@kotikulmilla.com
3. Rekisterin nimi: Jäsen-, osallistuja- ja sidosryhmärekisteri
4. Henkilötietojen käsittelyn oikeusperuste ja tarkoitus:
Henkilötietojen käsittelyn perusteena on osuuskuntalain mukainen velvoite pitää yllä jäsenluetteloa, tarkoitus huolehtia jäsenpalvelusta ja jäsenviestinnästä, sidosryhmärekisterin tarkoituksena on tapahtumien järjestäminen ja tiedottaminen.
Henkilötietojen käsittelyn tarkoituksena on:
• Jäsen- ja osallistujaviestintä ja viranomaisilmoitukset
• Osuuskuntatoimintaan liittyvä viestintä ja tiedottaminen
5. Käsiteltävät henkilöryhmät ja tietosisältö: Rekisterinpitäjä käsittelee jäsenrekisterin yhteydessä seuraavia jäsenen henkilötietoja.
Osuuskunnan jäsenet:
• Sukunimi
• Etunimet
• Henkilötunnus
• Katuosoite
• Postitoimipaikka
• Maksut
• Jäseneksi liittymispäivä
• Pankkitilitiedot
Sidosryhmät:
• Yhteyshenkilö
• Yhteystiedot
• Osallistuminen tapahtumiin
Osallistujat:
• Nimi
• Sähköpostiosoite
6. Tietolähteet: Jäsenten ja osallistujien itsensä täyttämät lomakkeet, jäsenpalvelun täyttämät tiedot. Lisäksi henkilötietoja voidaan kerätä ja päivittää tässä tietosuojaselosteessa kuvattuja käyttötarkoituksia varten julkisesti saatavilla olevista lähteistä ja viranomaisilta tai muilta kolmansilta osapuolilta saatujen tietojen perusteella sovellettavan lainsäädännön rajoissa.
7. Tietojen luovutukset ja siirrot: Emme luovuta henkilötietoja ulkopuolisille.
8. Tietojen suojaus ja säilytysajat: Henkilötietoja sisältävän järjestelmän käyttöön ovat oikeutettuja vain nimetyt henkilöt. Kullakin käyttäjällä on oma käyttäjätunnus ja salasana järjestelmään. Tiedot kerätään tietokantoihin, jotka ovat palomuurein, salasanoin ja muilla teknisillä keinoilla suojattuja. Tietokannat ja niiden varmuuskopiot sijaitsevat lukituissa tiloissa ja tietoihin pääsevät käsiksi vain tietyt ennalta nimetyt henkilöt.
Rekisterinpitäjä arvioi säilyttämisen tarpeellisuutta säännöllisesti sovellettava lainsäädäntö huomioon ottaen. Tämän lisäksi rekisterinpitäjä huolehtii sellaisista kohtuullisista toimenpiteistä, joilla varmistetaan, ettei rekisteröidyistä säilytetä rekisterissä käsittelyn tarkoituksiin nähden yhteensopimattomia, vanhentuneita tai virheellisiä henkilötietoja. Rekisterinpitäjä oikaisee tai hävittää tällaiset tiedot viipymättä.
9. Rekisteröidyn oikeudet: Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa itseäsi koskevat henkilörekisteriin tallennetut tiedot ja vaatia virheellisen tiedon oikaisua tai poistamista, mikäli sille on lailliset perusteet. Rekisteröidyllä on myös oikeus peruuttaa suostumuksesi tai muuttaa sitä.
Rekisteröidyllä on tietosuoja-asetuksen mukaisesti oikeus vastustaa tai pyytää tietojesi käsittelyn rajoittamista sekä tehdä valitus henkilötietojen käsittelystä valvontaviranomaiselle.
Erityisistä henkilökohtaisista syistä rekisteröidyllä on oikeus myös vastustaa itseesi kohdistuvia käsittelytoimia. Vaatimuksen yhteydessä rekisteröidyn tulee yksilöidä se erityinen tilanne, jonka perusteella vastustat käsittelyä. Reksiterinpitäjä voi kieltäytyä toteuttamasta vastustamista koskevaa pyyntöä ainoastaan laissa säädetyin perustein.
10. Yhteydenotot: Kaikki tätä selostetta koskevat yhteydenotot ja pyynnöt tulee esittää kirjallisesti tai henkilökohtaisesti kohdassa kaksi (2) nimetylle yhteyshenkilölle.
11. Tietosuojaselosteen muutokset: Mikäli muutamme tätä selostetta, laitamme muutokset näkyville selosteeseen päivättyinä. Mikäli muutokset ovat merkittäviä, voimme informoida näistä myös muulla tavoin, kuten sähköpostitse tai laittamalla sivuillemme asiasta ilmoituksen.